Zarządzanie Środowiskowe i Społeczne – Głównym kierunkiem działań nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS


Od 1 kwietnia zaczął pełnić swoje obowiązki nowy Zarząd Grupy KANSAI HELIOS. Czterech dyrektorów zarządzających połączyło swoje siły, aby wesprzeć strategię rozwoju Grupy KANSAI HELIOS. Wyraźne skupienie się na ekologicznych produktach i procesach, zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników, nieustających badaniach i rozwoju, a także na strategicznych inwestycjach stanowią duży krok naprzód do osiągnięcia sukcesu na rynku europejskim.

W ostatnich latach, HELIOS intensyfikował swoje działania na rzecz ochrony środowiska. Firma rozwijała się i projektowała rozwiązania, które nie tylko chronią przedmioty, ale też znacząco przedłużają ich trwałość. Wprowadzono na rynek nowe powłoki, które ograniczają zużycie wszystkich rodzajów zasobów i emisję gazów cieplarnianych przez produkty. Surowce z odnawialnych źródeł stopniowo zastępują konwencjonalne metody. Energia generowana jest całkowicie z odnawialnych źródeł i produkowana w naszych własnych elektrowniach słonecznych. Procesy produkcyjne są stale udoskonalane, aby zredukować straty i odpowiednio wykorzystać odpady do ponownego użytku w procesie produkcji. Rok temu wdrożyliśmy naszą wewnętrzną inicjatywę „Zmieniamy w zielone”, której założeniem jest podnoszenie świadomości każdego z pracowników, jako że nawet najmniejsze działania w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak ograniczenie zużycia wody lub papieru, wspomagają osiąganie celów Grupy KANSI HELIOS w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie te starania mają jeszcze większe znaczenie w świetle rozpoczęcia pracy nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS na początku kwietnia. Zarząd składa się z czterech Dyrektorów Zarządzających, którzy nie tylko ucieleśniają dalsze strategie ścieżki rozwoju Grupy HELIOS, ale też wyrażają bliższą współpracę z obojgiem udziałowców, KANSAI PAINT i MITSUI.

Pan Junichi Kajima, Prezes, Dyrektor Zarządzający

Pan Mitsuru Masunaga, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Pan Dietmar Jost, Dyrektor Zarządzający

Pan Bastian Krauss, Dyrektor Zarządzający

Mitsuru Masunaga, Dietmar Jost i Bastian Krauss podzielą swoje zaangażowanie na strategicznie, najważniejsze obszary zgodnie z ich doświadczeniem zawodowym, a wszystkie strefy działań nadzorować będzie Prezes Zarządu, Pan Junichi Kajima. Nowa struktura dodatkowo wzmocni skuteczność zarządu i wesprze strategię rozwoju KANSAI PAINT w kierunku ujednoliconej globalnej strategii grupy. Zarządzanie Środowiskowe i Społeczne będzie w tej podróży pełniło kluczową rolę.

Junichi Kajima postawił sobie za cel dalsze wzmacnianie mocnych stron Grupy KANSAI HELIOS, a także poprawę jej zyskowności:

„Grupa KANSAI HELIOS osiąga zrównoważony wzrost zysku, jednocześnie budując solidne podstawy swojej działalności w wymagającym środowisku biznesowym. Jest to wynik doskonałej pracy zespołowej i nieustających inwestycji w nowoczesne technologie, produkty, badania i rozwój. Inwestycje te, obok inwestycji w zasoby ludzkie, powiązanych z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy będą kontynuowane. Naszą odpowiedzialnością jako firmy o profilu chemicznym jest także wnoszenie cennego wkładu w przyszłość naszej planety i społeczeństwa. Wraz z KANSAI PAINT z siedzibą w Japonii pracujemy nad projektami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w ramach zarządzania środowiskowego i społecznego. W tym kontekście, obszar zgodności z przepisami jest kluczowy, jako że stanowi naszą podstawową zasadę zarządzania w celu opracowania i wdrożenia uczciwych i sprawiedliwych działań korporacyjnych. Moja misja to dalsze rozwijanie i rozszerzanie sukcesu firmy w sposób zrównoważony i co za tym idzie, wspomaganie procesu, w wyniku którego Grupa KANSAI PAINT stanie się wiodącą firmą o globalnym zasięgu.”

Mitsuru Masunaga wyraźnie skoncentruje się na ugruntowaniu i podtrzymaniu reputacji firmy oraz dalszym wzmacnianiu i wspieraniu strategii rozwoju firmy poprzez podejście organiczne i nieorganiczne:

„Żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach, w których wartości istotne dla pracowników i integralność korporacyjna są stale poddawane próbie. W KANSAI HELIOS zdefiniowaliśmy nasze główne wartości i normy oczekiwanych zachowań biznesowych i zawarliśmy je w naszym Kodeksie Postępowania, dzięki czemu nasi pracownicy mogą podejmować właściwe decyzje. Jako że zachowanie etyczne stanowi integralną część naszej kultury, nieprzerwanie koncentrujemy się na dalszym rozwoju i implementacji. To, jak postrzega nas przez społeczeństwo jest kluczowym czynnikiem sukcesu w dalszym rozwoju naszej firmy, co będzie stanowić jeden z moich głównych celów. Wykorzystanie bliższej współpracy z KANSAI PAINT i MITSUI dodatkowo otworzy przed nami nowe możliwości i synergie dla nas oraz partnerów biznesowych.”

Dietmar Jost skupi się głównie na dalszym rozwoju strategii sprzedaży w Europie:

„Dokładamy wszelkich starań w nawiązywaniu i podtrzymywaniu długofalowej współpracy z naszymi klientami w całej Europie. Dobrze wyszkolony zespół sprzedażowy ma kluczowe znaczenie, a dzielenie się naszym know-how z klientami jest kolejnym krokiem naprzód we współpracy. W ramach kursów szkoleniowych HELIOS Master Classes, będziemy nadal wzmacniać nasz program szkoleniowo-informacyjny, a tym samym intensyfikować nasze partnerstwa. Integracja i wymiana innowacyjnych produktów i technologii z KANSAI PAINT i MITSUI będzie nadal wzbogacać nasz asortyment oraz tworzyć innowacje, które wzmacniają pozycję firmy HELIOS jako dostawcy systemów na rynku europejskim. Ponadto będziemy kontynuować promowanie partnerstwa międzybranżowego z potencjałem do ulepszania rozwiązań, które służą społeczeństwu.

Bastian Krauss będzie intensywnie pracował nad podnoszeniem poziomu technologii produkcyjnych i bezpieczeństwa:

„Technologie w sektorze przemysłowym zmieniają się w ekstremalnym tempie, dzięki czemu produkty dostarczane są szybciej, tworząc bardziej elastyczny proces produkcyjny. Rozmiar naszej grupy pozwala nam korzystać z doświadczenia, włączając go w nasz proces produkcji zgodny z wypracowaną przez nas strategią rozwoju. Najlepsze praktyki, nowoczesne technologie i zoptymalizowane procesy są stale wdrażane we wszystkich naszych jednostkach i obszarach operacyjnych. Dodatkowe inwestycje będą wzmacniały nasz wysiłek włożony w działalność ekologiczną i rozwój. W tych dynamicznych procesach będziemy regularnie monitorować bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników kontynuując i rozwijając naszą politykę „zero wypadków przy pracy.”

Wyraźne skoncentrowanie się na procesach przyjaznych środowiskowi, silna współpraca pomiędzy wszystkimi członkami Grupy KANSAI HELIOS a inteligentnymi inwestycjami w nowoczesne technologie, a także zasoby ludzkie mogą jedynie intensyfikować nasze dobre rezultaty. Nowy Zarząd Grupy korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia, aby dalej rozwijać i udoskonalać wszystkie obszary działalności, wzmacniać naszą pozycję na rynku, a także cele zrównoważonego rozwoju.